Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu odmowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
2.Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
4.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później, niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
6.Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
7.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym Konsumentami.

POBIERZ FORMULARZ