Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: 

GALERIA „LA BELLE EPOQUE”

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma: PHU JOANNA Joanna Uryn,
z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 10, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8941025858, REGON: 931978660.
Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:
Telefonicznie; numer telefonu: (+48) 508 393 882, (+48) 739 005 858
(w dni robocze od godz. 12.00 do godz. 20.00);
mailowo; adres poczty elektronicznej: galeria@pieknaepoka.pl, biuro@pieknaepoka.pl;
listownie; adres miejscowy do doręczeń: PHU JOANNA Joanna Uryn, 55-040 Kobierzyce, ul. św. Wojciecha 10.

§ 1. DEFINICJE


Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu Internetowego, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;
Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sklep Internetowy informuje klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych
i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną: procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.labelleepoque.com.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot umowy sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki zakładania Konta, składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna Towarów przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta, interaktywnego formularza składania Zamówienia i zapisywania się na Newsletter oraz samo świadczenie usługi Newslettera.
3. Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z interaktywnego formularza, Sprzedawca wyraźnie oznacza pola, których uzupełnienie jest konieczne dla korzystania z danej usługi przez Klienta.
4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
5. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
6. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
7. Wcelu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
8. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
9. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przed dostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również z nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
10. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. REJESTRACJA


1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, w tym zapisania danych zamawiającego, adresu dostawy, wglądu do historii zakupów i dodawania Towarów do listy obserwowanych produktów. W tym celu Klient dokonuje procedury Rejestracji.
2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania nie zbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie Internetowym według interaktywnego formularza
(w szczególności podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywując przycisk „Zarejestruj się”.
3. Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Stwórz konto zarejestrowanego klienta”. W takim trybie Rejestracji, Klient ustanawia tylko hasło w interaktywnym formularzu.
4. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą linka wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto wraz z zapisanymi danymi zostanie usunięte niezwłocznie.
5. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
6. Konto zawiera informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 9. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta.

§ 4. ZAMÓWIENIE


1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00.

2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy:
a) mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b) nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
3. Klient nie posiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji lub logowania.
4. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę i cenę przesyłki, sposób zapłaty za Zamówienie, wskazuje swoje dane oraz adres do przesyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.
6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego. Klient ma możliwość również korygowania danych w ustawieniach swego Konta.
7. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
8. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail oświadczenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę o tytule „Realizacja w toku”.
9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie.
10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (treść w każdym momencie dostępna jest na Koncie Klienta) oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy.
11. Sklep zobowiązuje się do przekazania Towaru przewoźnikowi do wysyłki w terminie 3 dni roboczych. Termin wskazany w zdaniu poprzednim zaczyna się liczyć po:
a) płatność za pobraniem – po złożeniu Zamówienia,
b) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
c) pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

§ 5. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI


1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.
2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności (formy płatności ograniczone są do):
a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane podawane są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia);
b) płatność gotówką „ za pobraniem”;
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwane przez firmę DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15;
d) płatność kartą poprzez Przelewy24.
4. Przy wyborze płatności innym, niż płatność „za pobraniem”, jeżeli w terminie 3 (trzech) dni od daty wysłania Zamówienia, Klient nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.
5. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.

§ 6. WYSYŁKA


1. Sklep realizuje Zamówienia na terytorium Unii Europejskiej.
2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia oraz w zakładce „Płatności i wysyłka”.
3. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia, opcji dostawy wybranej przez Klienta oraz zależny jest od wyboru kraju dostawy, również dokonywanego przez Klienta w formularzu Zamówienia.
Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszt dostawy doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 3 (trzech) dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
Czas dostarczenia Zamówienia do innych krajów Unii Europejskiej trwa do 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności czas dostraczenia może ulec zmianie, o czym Sprzedawca bezzwłoczenie poinformuje Klienta.
6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jej mu wydania.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu odmowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
2.Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
3.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
4.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później, niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Towaru.
6.Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
7.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom nie będącym Konsumentami.

§ 8. REKLAMACJA


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. W przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie będą konsumentami niniejszym wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz
z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
5. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.
6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 9. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji przepisów prawa;
b) utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie;
c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).
6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
8. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) innym osobom i podmiotom –w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy;
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa –oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 , poz.1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
12. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub zobowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta –identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
15. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
16. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie
i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ 10. NEWSLETTER


1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: zamawia usługę poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie: www.labelleepoque.com.pl oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), uaktywnia przycisk „Zapisz się do Newslettera”, a następnie aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta.
3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.
5. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych w stopniu odpowiadającym zagrożeniom bezpieczeństwa usługi Newslettera. Więcej o tym w §9 Regulaminu.
6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

§ 11. ZMIANA REGULAMINU


1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
2. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości
e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście)dni przed wejściem jego w życie.
3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy
3. W razie sporu ze Sprzedawcą Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W sytuacji, w której polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, sprawa będzie rozpoznawana przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie regulaminu: 17.11.2016r.